วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รูปแบบป้ายสถานศึกษาพอเพียง 2552รูปแบบป้ายสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

1.  รูปแบบของป้าย
                1.1  เป็นป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาดกว้าง  80  เซนติเมตร  ยาว  120  เซนติเมตร  (80 x 120)
                1.2  พื้นป้ายเป็นสีเทาเงิน  วัสดุที่ใช้จัดทำป้าย พิจารณาตามความเหมาะสม
2.  ข้อความในป้าย
                2.1  ใช้ข้อความตามที่กำหนดไว้ตามแบบ
                2.2  ตัวหนังสือเป็นสีน้ำเงินเข้ม   ขนาดตัวอักษรให้สมดุลกับป้าย ตามแบบ
                2.3  เสมาธรรมจักรใช้สีทอง ไม่มีกรอบ 
ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง
ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กทม. 10300
โทร. 02 628 6396-8  โทรสาร  02 6286396
www.sufschool.net

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น